Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro potřeby Zásad o ochraně osobních údajů se rozumí podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů: a. Provozovatelem: Nitara s. r. o., IČ: 25557611, se sídlem Průmyslová zóna 526, 687 38 Nedakonice, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33179, e-mail: info@mobilnipalenice.cz, tel.: (+420) 572 503 352 b. Osobními údaji: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby. 2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů. 3. Provozovatel e-obchodu www.mobilnipalenice.cz. 4. V rámci této činnosti jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou. 5. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely: • plnění smlouvy a poskytování služeb; • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační); • marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem). 6. Provozovatel je správcem Osobních údajů. II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 7. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z internetového obchodu www.mobilnipalenice.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy. 8. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem. 9. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu. 10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu. 11. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu, týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají. 12. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 – 10 let, počínaje koncem účetního období, kterého se týkají – tj. počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to v listinné a elektronické podobě. 13. Osobní údaje budou zpracovány také dopravcem Česká Pošta s. p. k zajištění dopravy předmětu objednávky. 14. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, 5 a 6 Provozovatel Osobní údaje řádně zlikviduje. 15. Uživatel je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. 16. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 17. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. III. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy systému. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. IV. PRÁVA UŽIVATELE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM 1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 2. Uživatel má dále právo: – požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům; – na opravu poskytnutých Osobních údajů; – na výmaz poskytnutých Osobních údajů; – na omezení zpracování Osobních údajů; – na podání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy, může Uživatel: – požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu: info@mobilnipalenice.cz; – vznést námitku proti zpracování a požadovat, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci podat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické podobě, Provozovatel mu požadované informace poskytne, pokud neuvede jinak, rovněž v elektronické podobě. 6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. 2. Případně vzniklé spory v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem řeší příslušné české soudy. 3. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje nebo souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem, tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí. 4. Provozovatel má právo Znění zásad pozměnit či doplnit. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele prostřednictvím e-mailu nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nové znění zásad bude poté aktualizováno na webových stránkách mobilnipalenice.cz. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 23. 5. 2018. Ing. Květoslav Trávníček, jednatel Nitara s.r.o. zpět

"Nikdo nemá kořalky bez daně páliti mimo stavení a pozemky, v nichž sám bydlí případně na nichž hospodaří."

E-shop - Mechanické modely E-shop

Mechanické modely mobilní pálenice, propagační předměty. Dárky pro muže...

Víte že v roce... Víte že...

Zajímavosti a historické souvislosti nejen o mechanických modelech a pálenicích.

Youtube videokanál - Mobilní pálenice Video kanál

Zajímavá videa a návody k modelům.

Modely mobilní pálenice jsou vyráběny v malých limitovaných sériích a jejich precizní zpracování, funčnost a použití kvalitních kovových materiálů z nich dělá zajímavý, sběrateli vyhledávaný technický unikát. Na model pálenice jsme použili kvalitní hliníkové slitiny, s černým eloxovaným povrchem, který výborně odolává korozi i vysokým teplotám.

U modelu mobilní pálenice uplatňujeme stejné technologie a postupy, které používáme při výrobě dílců pro náročná průmyslová zařízení, elektroniku a letectví. Kotlík, víko, trubice přestupníku a spirála chladiče jsou z 99,9% čisté mědi. Měď se dobře tváří a má příznivé katalycké účinky na odbourávání organických esterů a kyseliny kyanovodíkové. Pro tyto účely, jak zjistili již naši předkové, je měď tím nejvhodnějším materálem. Kotlík a víko mají ručně lapované dosedací plochy. Lopatka topeniště, hřídelky, čepy a šrouby jsou z ušlechtilé nerez oceli. Odměrka je z chemicky odolné „potravinářské“ nerez oceli. Každý model je na tělese kotliny gravírováním označen unikátním sériovým číslem.

Nitara s.r.o.
Created by Grafik-art.cz